Huskeliste

Nøkkeltall
Beta
Beta er et mål på hvor mye en aksje svinger i forhold til markedet. Er en aksjes beta lik 1, vil aksjen svinge like mange prosent som markedet. Er en aksjes beta større (mindre) enn 1, vil aksjen bevege seg mer (mindre) enn markedet målt i prosent. En aksjes risiko, dvs svingninger, kan deles opp i systematisk og usystematisk risiko. Beta er en del av aksjens systematiske risiko (markedsrisiko). Usystematisk risiko er selskaps-spesifikke hendelser og kan diversifiseres bort.


EBITDA
Resultat før finansposter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger.


Egenkapital pr aksje
Selskapets egenkapital delt på antall aksjer.


Enterprise Value
Markedsverdien av selskapet + netto gjeld.


EPS
Resultat per aksje etter skatt.


Kursmål
Det prisnivået en aksjeanalytiker mener aksjen bør prises på i fremtiden.


P/E
Aksjekurs delt på resultat per aksje. Jo høyere P/E, desto dyrere er aksjen.


P/S
Aksjekurs delt på omsetning per aksje.


Pris/bok
Aksjekurs delt på bokført egenkapital per aksje.


Teknisk analyse
ADX
ADX (Average Directional Index) måler styrken av en oppadgående eller fallende trend. ADX måles på en skala fra 0 til 100. En høy ADX-verdi indikerer en sterk trend, og en lav verdi indikerer en svak trend. Ved hjelp av linjene DI+ og DI- kan man også ofte se retningen av trenden. DI + over DI - indikerer en positiv trend, og omvendt.


Bollinger Bands
Bollinger Bands er en teknisk indikator som viser svingninger (volatilitet) i kursen. Øvre og nedre bånd kan vise om kursen er høy eller lav sammenlignet med tidligere handler.


Korrelasjon
Korrelasjon er et mål på i hvilken grad to variabler beveger seg i takt. styrke og retning av samvariasjon mellom to variabler. F.eks aksjer vil det si hvor likt to selskaper har beveget seg. Skalaen til korrelasjon ligger mellom -1 og 1. Når korrelasjonen er -1 betyr det at det anti-korrelerer, at variablene har beveget seg i motsatt retning. 0 betyr ingen samvariasjon. 1 betyr samvariasjon, at variablene har beveget seg i samme retning.


MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) er en teknisk indikator som forteller om momentumet i instrumentet (f.eks en aksje), det vil si hvor fort instrumentet øker eller faller i enten pris eller volum.


Overkjøpt
Begrepet "overkjøpt" i teknisk analyse brukes når et instrument (f.eks. en aksje) har hatt et sterkt kjøpspress over en lengre periode og at kursen har steget fort, uten nødvendig korreksjoner underveis. Dette kan indikere at kursen har steget mer enn naturlig basert på historikk, og gjør instrumentet sårbart for korreksjoner ned i kommende tid.


Oversolgt
Begrepet "oversolgt" i teknisk analyse brukes når et instrument (f.eks. en aksje) har hatt et sterkt salgspress over en lengre periode og at kursen har falt fort, uten nødvendig korreksjoner underveis. Dette kan indikere at kursen har falt mer enn naturlig basert på historikk, og gjør instrumentet sårbart for korreksjoner opp i kommende tid.


RSI
RSI (Relative Strength Index) brukes til å identifisere aksjer som har steget eller falt kraftig, uten at det har vært korreksjoner underveis. Dette kan indikere at det vil komme en nedgang eller oppgang i aksjen. RSI måles på en skala fra 0 til 100, der under 30 er "oversolgt" og over 70 er "overkjøpt".


SMA
Indikatoren SMA (Simple Moving Average) angir gjennomsnittsprisen på et instrument på en gitt tidsperiode (glidende gjennomsnitt). SMA brukes i teknisk analyse gjerne til å se trender, men også til å finne kjøps- og salgstidspunkt. SMA for et lite antall dager en mer sensitive for svingninger enn SMA for et stort antall dager.


Stochastic
Stochastic er i likhet med RSI en teknisk indikator som forteller om en aksje er overkjøpt eller oversolgt (se egen forklaring). Stochastic bygger på at et instrument i en stigende trend ofte avslutter handelsdagen nær handelsdagens høyeste kurs, og omvendt i en fallende trend. Stochastic bruker skalaen 0 til 100, hvor under 20 er "oversolgt" og over 80 er "overkjøpt".


Teknisk analyse
Analyse av historiske kursdata som kan hjelpe å si noe om fremtidig kursutvikling. Se på ulike tekniske indikatorer etter positive og negative tegn. Bruk av tekniske indikatorer må kombineres med andre observasjoner og informasjon.


Teknisk signal
Basert på ulike indikatorer vil teknisk analyse gi ulike positive og negative tekniske signaler. Jo flere tekniske signaler som peker i samme retning jo større teoretisk sannsynlighet vil det være for at instrumentet (f.eks. aksje) vil bevge seg i denne retningen.


Trend
Trend betyr når et instrument (f.eks. en aksje) har beveget seg i en bestemt retning over en viss tid.


Volum
Volum angir hvor mange aksjer som er handlet i markedet i løpet av en gitt tidsperiode. Volum brukes i teknisk analyse til å se på styrken av en bevegelse i markedet. Høyere volum indikerer en økt interesse i aksjen og kan føre til en positiv eller negativ endring i kursen.